Einbürgerungstest online verwendet Cookies.

Alle 300 Fragen und Antworten zum Einbürgerungstest der Bundesrepublik Deutschland (persiche Übersetztung), Seite 5

Die Fragen mit Antworten

Die Übersetzungen wurden freundlicherweise von Afsaneh Ali Yazdani bereitgestellt.

93%
121.

سؤال ۱۲۱) حزبی مایل است به مجلس شورای آلمان وارد شود. برای رسیدن به این هدف میبایستی یک حداقل میزان آراء انتخاباتی را بدست آورد. نام این "حد نصاب رأی" چیست؟

 • حداقل پنج درصد آراء
 • مرز مجاز آراء
 • میزان پایه‌ای آراء
 • میزان قاعده آراء
82%
 • آزاد، برابر، مخفی‌
 • آشکار، مطمئن، آزاد
 • بسته، برابر، مطمئن
 • مطمئن، آشکار، داوطلبانه
77%
 • قاعده رای گیری در مجلس شورای آلمان در مورد احزاب کوچک
 • کنترل حضور و غیاب درمجلس شورا برای رأی گیری
 • حداقل میزان آراء رأی‌دهندگان برای ورود به پارلمان
 • کنترل حضور و غیاب درمجلس سنا برای رأی گیری
52%
 • صدر اعظم
 • پارلمان‌های ایالات
 • پارلمان آلمان
 • رئیس جمهور
76%
125.

سؤال ۱۲۵) یکی‌از عملکرد‌های انتخابات دوره‌ای در یک سیستم دمکراتیک اینست که...

 • شهروندان اجباراً در رأی گیری شرکت کنند.
 • تغییر دولت بنا بر خواست اکثریت رأی دهندگان امکان پذیر باشد.
 • قوانین موجود در کشور حفظ شود.
 • به مستمندان قدرت بیشتری داده شود.
83%
126.

سؤال ۱۲۶) قبل از موعد انجام انتخابات در آلمان، مشمولین حق رأی چه برگه‌‌ای را دریافت میکنند؟

 • اجازه شرکت در انتخابات صادره از شهرداری
 • اجازه شرکت در انتخابات صادره از رئیس جمهور
 • اطلاعیه‌ای از جانب هیأت دولت
 • اطلاعیه‌ای از جانب اداره کلیسا
62%
 • برنامه‌های بسیاری از احزاب کوچک نکات مشترک زیادی با هم دارند.
 • ممکن است مردم در صورت کثرت احزاب کوچک، حس جهت یابی‌خود را از دست بدهند.
 • کثرت احزاب کوچک تشکیل دولت را مشکل میسازد.
 • توان مالی‌احزاب کوچک برای تقبّل هزینه سیاست مداران کافی‌نیست.
73%
 • نماینده مجلس
 • صدر اعظم
 • سفیر
 • نخست وزیر
63%
 • صدر اعظم
 • نخست وزیر یک ایالت
 • مجلس شورا
 • رئیس جمهور
83%
130.

سؤال ۱۳۰) کدامیک از اوراق رأی گیری زیر برای شرکت در انتخابات مجلس شورا معتبر است؟ )تصویر ۱۳۰(

Bild anzeigen

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
88%
131.

سؤال ۱۳۱) در کشور آلمان شهردار چه سمتی دارد؟

 • مدیر مدرسه
 • رئیس بانک
 • بخشدار ناحیه
 • رئیس حزب
93%
132.

سؤال ۱۳۲) بسیاری از مردم در آلمان در اوقات بیکاری خود به کارهای خیریه میپردازند. این به چه مفهوم است؟

 • آنها به عنوان "سرباز" کار میکنند.
 • آنها داوطلبانه و بدون دریافت پول با انجمنها و تشکیلات مردمی کار میکنند.
 • آنها در بخشهای دولتی کار میکنند.
 • آنها در بیمارستانها کار میکنند و در ازای کارشان پول دریافت میکنند.
94%
133.

سؤال ۱۳۳) کدامیک از موارد زیر در انتخابات مجلس شورای ملی‌و یا ایالتی‌مجاز است؟

 • شوهر میتواند به جای همسر خود نیز رأی بدهد.
 • ارسال رأی به وسیله نامه مجاز است.
 • روز انتخابات میتوان تلفنی رأی داد.
 • بچه‌ها از ۱۴ سالگی میتوانند رأی بدهند.
84%
134.

سؤال ۱۳۴) قرار است که خط اتوبوسرانی را، که شما هر روز با آن‌به محل کارتان می‌روید، حذف نمایند. در جهت جلوگیری از این اقدام چه میتوانید بکنید؟

 • یا به یک تشکل موجود، که هدفش حفظ خط اتوبوسرانی می‌باشد، می‌پیوندم، و یا اینکه خود اقدام به پایه‌گذاری چنین نهادی می‌کنم.
 • به عضویت یک باشگاه ورزشی درمی آیم و تمرین دوچرخه سواری می‌کنم.
 • به اداره دارائی مراجعه می‌کنم، چونکه به عنوان مالیات دهنده، حق دارم از خط اتوبوسرانی استفاده کنم.
 • نامه‌ای به اداره جنگلبانی ناحیه مینویسم.
89%
135.

سؤال ۱۳۵) سندیکاها در آلمان نماینده چه کسی هستند؟

 • شرکتهای بزرگ
 • شرکتهای کوچک
 • صاحبان شغل آزاد
 • کارمندان
97%
136.

سؤال ۱۳۶) در کدامیک از موارد زیر به اداره کار رجوع می‌کنید؟

 • صورت حساب اشتباه در ارتباط با هزینه‌های جانبی
 • اخراج غیر قانونی‌توسط رئیس تان
 • بروز مشکلات با همسایگان
 • بروز مشکلات پس از یک حادثه رانندگی‌
93%
137.

سؤال ۱۳۷) در آلمان کدام دادگاه مسئول رسیدگی به اختلافات ناشی‌از کار است؟

 • دادگاه خانواده
 • دادگاه کیفری
 • دادگاه کار
 • دادگاه مدنی
89%
138.

سؤال ۱۳۸) اگر رئیس‌ام در آلمان مرا غیر قانونی‌اخراج کند، چه میتوانم بکنم؟

 • به کار خود ادامه خواهم داد با او خوش رفتاری خواهم کرد.
 • به وسیله یک اخطار‌یه رسمی‌بر علیه او اقدام خواهم کرد.
 • با استناد به قانون "جلوگیری از اخراج غیر قانونی‌" از او شکایت می‌کنم.
 • از رئیس‌ام نزد پلیس شکایت می‌کنم.
93%
139.

سؤال ۱۳۹) در کدامیک از موارد زیر در آلمان دادگاه رسیدگی میکند؟ هنگامی که فردی..

 • مذهب خود را تغییر دهد.
 • مرتکب جرم شده و از او شکایت شده باشد.
 • نظراتی متفاوت با دولت داشته باشد.
 • اتومبیل خود را بطور غیر مجاز پارک کرده و آن‌را بکسل کرده باشند.
82%
 • به همراه قضات دادگاه در مورد جرم و مجازات آن‌تصمیم میگیرد .
 • به مردم مشاوره قضایی می‌دهد.
 • اسناد صادر می‌کند.
 • از متهم دفاع می‌کند.
87%
141.

سؤال ۱۴۱) در آلمان چه کسی با مردم در امور قضایی مشاوره و یا از آنان در مقابل دادگاه دفاع می‌کند؟

 • وکیل
 • قاضی
 • قاضی افتخاری
 • دادستان
84%
142.

سؤال ۱۴۲) وظیفه اصلی قاضی دادگاه در آلمان چیست؟

 • وکالت مردم در مقابل دادگاه
 • کار در دادگاه و صدور احکام
 • تغییر قوانین
 • کمک به نوجوانان و جوانانی که، دادگاه به کارشان رسیدگی می‌کند.
82%
143.

سؤال ۱۴۳) قاضی در آلمان به کدامیک از قوای زیر تعلق دارد؟

 • قوّه قضائیه
 • قوّه مجریه
 • قوّه عملیاتی
 • قوّه مقنّنه
83%
144.

سؤال ۱۴۴) قاضی در آلمان به کدامیک از قوای زیر تعلق دارد؟

 • قوّه اجرائیه
 • قوّه قضائیه
 • قوّه برنامه ریزی
 • قوّه مقنّنه یا قانون گذاری
79%
91%
146.

سؤال ۱۴۶) در آلمان کدامیک از موارد زیر بعنوان "محاکمه دادگاهی‌" نامیده میشود؟

 • برنامه
 • جریان محاکمه
 • پروتکل یا صورت جلسه
 • دادرسی حقوقی
88%
147.

سؤال ۱۴۷) کار قاضی در آلمان چیست؟

 • حکومت در آلمان
 • صدور احکام حقوقی
 • طرح برنامه ها
 • وضع قوانین
87%
148.

سؤال ۱۴۸) کدامیک از موارد زیر وظیفه پلیس آلمان است؟

 • دفاع از کشور
 • استراق سمع (شنود گفتگو) مردم
 • وضع قوانین
 • نظارت بر اجرای قوانین
69%
 • عموم افراد بالای ۱۸ سال، متولد و ساکن آلمان
 • عموم اتباع آلمان بین ۲۴ الی۷۰ سال
 • کسانی که حداقل ۵ سال در آلمان زندگی‌میکنند.
 • فقط افرادی که تحصیلات خود را در رشته حقوق به پایان رسانده‌اند.
78%
 • نماینده بالاترین مقام شهری
 • قاضی افتخاری
 • عضو شورای بخشداری
 • کسی‌است، که رشته حقوق تحصیل کرده باشد.

Übersetzungen

Schwesterprojekte: Führerscheintest online · Einbürgerungstest Österreich · Lottozahlen-Generator · US Citizenship Test · Städte-Suchen-Spiel